หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   14 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำเดือนมกราคม และการคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 10 ของโครงการ JSTP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.การจัดค่ายย่อยครั้งที่ 3 ของรุ่น9  เรื่อง การชัณสูตรพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2550

2. การคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 10 และนัดหมายกำหนดการต่างๆ
                    
3.ความคืบหน้า ค่าย 9/3   (สกลนคร ?) วันที่ 23-29 เมษายน 2550 และ ค่าย 10/1 (มจธ.+ ม.เกษตร กำแพงแสน) วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ให้ทีมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมสังเกตการณ์นักเรียนในค่ายย่อยครั้งที่ 3 ของรุ่น9  เรื่อง การชัณสูตรพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2550

2. ให้ทีมงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมอ่านใบสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 12 -14 มกราคม 2550 โดย ใบสมัคร 1 ชุด ต้องมีผู้อ่านอย่างน้อย 3 คน โดยมีการสัมภาษณ์นักเรียน กทม.และปริมณฑลในวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยต้องส่งกรรมการร่วมสัมภาษณ์ด้วย    ส่วนวันที่ 17-18,24-25 กุมภาพันธ์และ 3-4 มีนาคม มีการสัมภาษณ์นักเรียนตามภูมิภาคต่างๆ โดยจะขอนัดหมายกำหนดการอีกครั้งในการประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

3.รายงานความคืบหน้าในการจัดค่ายที่จังหวัดสกลนครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ส่งตัวแทนร่วมค่ายย่อย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2550

2.ส่งตัวแทนสัมภาษณ์นักเรียนกทม.และปริมณฑลในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ และประชุมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และวางแผนการดำเนินการในการสรรหากรรมการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อสัมภาษณ์นักเรียนตามภูมิภาคต่างๆ

3.ดำเนินการติดต่อประสานงาน/ เตรียมการ ค่าย 9/3 และ 10/1พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th