หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   26 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2007
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานภูมิภาค

2.การจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

3.การพิจารณาโครงงาน YSC 2007 รอบสอง เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

4.การแจ้งผลการพิจารณาโครงงานรอบสองและการจ่ายเงินทุนสนับสนุนรอบสองและรอบชิงชนะเลิศ

5.แนวทางการพิจารณาผลงานรอบชิงชนะเลิศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าศูนย์ภาคใต้ได้ดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอโครงงาน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการ เรียบร้อยแล้ว

2.ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 มีการประกวดโครงงานของโครงการ YSC 2007 ระดับประเทศ โดยจัดประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ให้ทุกศูนย์ส่งกรรมการเพื่อตัดสินโครงงานด้วย

3.การพิจารณาโครงงานระดับภูมิภาค ให้ศูนย์เป็นผู้พิจารณาในแต่ละสาขาการประกวดว่าเหมาะสมกับการเข้ารอบชิงชนะเลิศเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนของส่วนกลาง

4.ให้แจ้งผลการพิจารณาโครงงานรอบสองภายในวันที่ 17 มกราคม 2550 และหลังจากประกาศผลการประกวดระดับภูมิภาคแล้ว ทางศูนย์สามารถโอนเงินให้กับโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนได้ โครงงานละ 10,000 บาท

5.แนวทางการพิจารณาผลงานรอบชิงชนะเลิศให้ใช้แนวทางการพิจารณาของ Intel ISEF  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.เพื่อจัดการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ได้อย่างเหมาะสม

2.รับทราบแนวทางการมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงานให้แต่ละโครงงานและการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้กับศูนย์ฯภาคใต้

3.ได้เตรียมการเพื่อส่งโครงงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ เข้าประกวดระดับประเทศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th