หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   22 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สสวท.   จังหวัด  เพชรบูรณ์
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 17
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง"การตรวจวัดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในยาน้ำสมุนไพรไทยโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้าคืนรูป" และ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่ายที่ประหยัดเกินคุ้ม"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
ได้ถ่ายทอดความรู้การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของหลักการตรวจวัดโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้าคืนรูป ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์ และ ทางอาหารและยา


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th