หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชัยวัฒน์  อุตตมากร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   17 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   17 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำเสนอประสบการณ์การใช้เครือข่าย UNINET ในการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธี TeleMedicine จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เราสามารถนำความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัยมาใช้งานอน่างมีประสทธิภาพ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UNINET ซึ่งทางสกอ เองยินดีที่จะให้การสนับสนุนการใช้งานดังกล่าว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

Telemedicine

Video Conferencing

e-Learningพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th