หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2/2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อมวล.ได้แก่

1.  แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมชั้นสูง ซึ่งสภาฯ เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในแนวนี้ของสภาสถาปนิก

2. การปรึกษาหารือในประเด็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ/รับรองมาตรฐาน

3. ความร่วมมือในการจัดหาวิทยากรชาวต่างประเทศให้กับสมาชิกสภาฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th