หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจ มวล./มอ.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

โครงการสหกิจศึกษาเป็นโครงที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในสาขาต่างๆเรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานเช่นเดียวกับมืออาชีพ  แต่เนื่องจากสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะ  และอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับขององค์กรวิชาชีพ จึงจำเป็นที่นศ.จะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฏ ระเบียบตามที่กำหนด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนศ.ที่ฝึกปฏิบัติงานจะต้องมีการฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน และครอบคลุมทุกด้านของสาขาวิชาชีพ  โดยที้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอ. เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการให้นศ.ได้ออกสหกิจ แต่พบว่ายังมีความไม่ครอบคลุมทุกด้าน การหาข้อตกลงความร่วมมือจึงต้องทำร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของนศ.

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประสบการณ์ในการหาแนวทางความร่วมมือกับสถาบันทีเป็นแหล่งงานทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th