หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   12 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มวล. ร่วมกับแพทยสภา และมทส.นครราชสีมา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอข้อมูลความของหลักสูตรแพทยศาสตร์และการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปรีคลินิกของ 8 สถาบันผู้ผลิตแพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

มวล. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการผลิตแพทย์ชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรแพทยศาสตร์จะต้องได้รับการพิจารณาในด้านคุณภาพและความพร้อมจากแพทยสภาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  การนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  การนำเสนอข้อมูลและการร่วมเตรียมความพร้อมด้านปรีคลินิก ในครั้งนี้จะนำไปสู่การรับรองมาตรฐานจากแพทยสภา และมีความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน แบบ PBL   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทราบแนวทางและกระบวนการจัดการเรียน การสอนแก่นศ.แพทย์ ซึ่งจะเปิดให้มีหลักสูตรดังกล่าวใน มวล. และสามารถนำไปสู่การถ่ายทอดและประสานงานแก่อาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบการเรียน การสอน ด้านปรีคลินิก ของสำนักวิชา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียน การสอนแบบ PBL

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th