หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   20 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมจดหมายเหตุไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ส.หอจ.ม.เหตุ   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทยเรื่อง "เรียนรู้อีสานผ่านจดหมายเหตุ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

จัดประชุมสมาชิกฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สมาชิกฯ มีบทบาทร่วมกับสมาคมฯ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุแก่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ประเภทองค์กรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับสมาคมฯ ในครั้งต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย รับฟังผลการดำเนินงาน

- ได้ความรู้ด้านการจัดการหน่วยงานจดหมายเหตุอินปัญโญ (พุทธทาสภิกขุ) ซึ่งน.พ.บัญชา พงษ์พานิช เป็นวิทยากรหลัก

- ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการหน่วยงานจดหมายเหตุ

- ได้เห็นหลักฐานข้อมูลพื้นบ้านอีสานซึ่งเป็นข้อมูลจดหมายเหตุจากการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากแหล่งข้อมูลจริง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำข้อมูลจากงานจดหมายเหตุไปเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการภาพประกอบเรื่อง และจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์จากข้อมูลในจดหมายเหตุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0474 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th