หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ม.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ม.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การมอบงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ มอ.หาดใหญ่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

โดย เข้าพบ  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ  รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนาบุคลากร  2. อาจารย์ประสิทธิ์ เรืองไรรัตนโรจน์  หัวหน้าหน่วยเคมีคลีนิค 3.รองศาสตราจารย์ หัสดี อัพภาสกิจ หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา 4.อาจารย์นุวิท คุณารักษ์  หัวหน้าหน่วยจุลทรรศน์วิทยา (รวม 4 ท่าน) และฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา และนายอนันต์เดช ศรีราพร เจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษาฯ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ประเด็นการหารือ การมอบหมายงานแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์  ไปเรียนรู้ในทุก labที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคการแพทย์ 

เพราะที่ผ่านมา นักศึกษาสหกิจศึกษา จะได้ไปเรียนรู้ตามห้อง lab     ต่าง ๆ ยกเว้น   lab ภูมิคุ้มกันวิทยา และlab ภูมิคุ้มกันวิทยา 

ผลการหารือ

1ด้านการมอบหมายงาน

1.1ขอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเมื่ออาจารย์มานิเทศก็อาจะมีข้อสอบมาทดสอบนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางมอ.ยินดีให้ความร่วมมือ

1.2การควบคุมคุณภาพนักศึกษา เนื่องจากมีการมอบหมายพี่เลี้ยงในแต่ละหน่วยในการดูแลนักศึกษา และมีการบรรยายก่อนการปฏิบัติงานซึ่งกระทบต่องานประจำและมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฝึกปฏิบัติบางเรื่อง จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย

1.3หน่วย จุลทรรศน์วิทยา ไม่ขัดแจ้งในการให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้งาน

1.4หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ไม่พร้อมในการให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้งานที่ใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะงานที่หน่วยงานมีมาก พนักงานก็ทำงานกันล่วงเวลาอยู่แล้ว  และเครื่องมือที่ใช้จะเป็นเครื่อง Auto made การรันเครื่องแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากประมาณ 100,000 บาท ขั้นต้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะให้นักศึกษามาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เพราะนักศึกษาแพทย์เองก็ไม่อนุญาตเช่นกัน  หากจะมาเรียนรู้สั้น ๆ หรือดูงานก็พอจัดให้ได้

1.5 ด้าน OPD เจาะเลือดก็อนุญาตให้ฝึกปฏิบัติได้ แต่ต้องอยู่ในการดูแลของพี่เลี้ยงโดยอนุญาตประมาณ 4-5 ราย

1.6 การทำ lab ไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำอยู่แล้ว อย่างมากก็จะเป็น Repeat ผล lab ส่วนงานวิจัยนักศึกษาจะไม่สามารถทำได้เลย และจะเป็นภาระมากกว่า

2.ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาและหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

2.1 ต่อหลักสูตร หน่วยงานไม่เคยได้รับ feedback อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  หรือปัญหาใด ๆ จากมหาวิทยาลัย และไม่เคยได้รับรายงานของนักศึกษา

2.2 คุณภาพของนักศึกษา ยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะจะเงียบเมื่อถาม และเมื่อถามรายละเอียด  เช่นถามว่าผล lab ออกว่าน้ำตาลต่ำ  เมื่อถามว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้   เหมือนไม่มีพื้นฐานทาง Medical Science และ laboratory เท่าใด และเมื่อไล่ถามไปทีละประเด็นก็เหนื่อยเพราะต้องอธิบายทีละเรื่อง เหมือนไม่เข้าใจเบสิคเท่าไร ก็เหนื่อย  ไม่เหมือนกับนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ที่เรียนมาทาง เคมี หรือ ชีวะ จะตอบได้แม่นกว่า

อื่น ๆ

ปีหน้า  2551 มอ.จะเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th