หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการครั้งที่ 27
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ม.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  โลกปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรหมแดน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความทันสมัยของเทคโนโลยี การวิจัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะช่วยให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศที่มีคุณภาพเทียบกับโรงเรียนกับนานาชาติได้ และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นความหวังสุดท้าย สำหรับการศึกษาในระดับอุมศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความล้มเหลวทั้งคุณภาพของนักศึกษาและการจัดหลักสูตร จุฬาฯจึงได้ จัดทำ CU-CQA (CU CUviculum Quality Assuranee) ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ทิศทางและวัตถุประสงค์ การบริหารการพัฒนาและประเมิน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างการศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th