หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรารถนา  คชินทร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   20 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักเสริมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

1.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

2. การเขียนหนังสือราชการ

3. การจัดการเอกสารและสารสนเทศสำนักงาน

4. ศิลปการพูดและมารยาทการใช้โทรศัพท์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน หรือการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในที่ทำงาน การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนในที่ทำงาน หรือผู้มาติดต่องานให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2. ได้เรียนการเขียนหนังสือราชการและหนังสือทางธุรการ ซึ่งทำให้เราสามารถเอาความรุ้ที่ได้จากการอบอมมาดัดแปลงประยุกต์ใช้ในการเขียนหนังสือติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

3. ได้เรียนรู้หลักการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบแบบแผน ให้ง่ายต่อการค้นหาและหยิบใช้ใด้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

4. ได้เรียนรู้ถึงมารยาทและวิธีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่องาน ว่าจะทำอย่างไรให้การติดต่องานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่พอใจของผู้ที่โทรศัพท์ติดต่องานกับเรา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เอาสิ่งที่ได้จากการอบรมมา พัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทั้งเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรหรือผู้ประสานติดต่องาน และการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหาและหยิบใช้ เพื่อประหยัดเวลาและงานเสร็จประสบผลสำเร็จ และนำเอาความรู้จากการเขียนหนังสือราชการและธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการร่างหนังสือต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามแบบ และได้นำเอาเทคนิคในการรับโทรศัพท์มาใช้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อความสำเร็จของงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th