หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุบลรัตน์  โสสนุย   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   25 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บ. สยามแซมเพอร์เมด จำกัด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท สยามแซมเพอร์เมด จำกัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  ร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาต่อสถานประกอบการเพื่อนำไปสู่การประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษา จำนวน 2 คน คือ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีกระบวนการจำนวน 1 คน และนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 1 คน โดยนักศึกษาปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 22 ธันวาคม 2549

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้ทราบถึงศักยภาพการทำงานของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ทราบถึงผลสะท้อนของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาระหว่างที่ปฏิบัติงานกับบริษัท ความพึงพอใจต่อนักศึกษา และการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความเหมาะสมของนักศึกษาว่าลักษณะงานของบริษัท เหมาะกับหลักสูตรใดมากที่สุด และนักศึกษาต้องพัฒนาในด้านใดเพิ่มเติม จุดอ่อนและจุดแข็งของนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th