หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานมวล. อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 8 สถาบัน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  หาทางประสานงานในการเตรียมการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-2-3

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับเป็นที่อบรมให้ แต่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แต่ละมหาวิทยาลัยลองกลับไปทบทวนเรื่องการแบ่งวิชากันเตรียมการ  ว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th