หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการรักษาโรคไตและโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  โรคไตทำให้หัวใจล้มเหลว   และโรคหัวใจก็ทำให้ไตล้มเหลวได้   ในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งทำให้ไตล้มเหลวด้วย  จะทำให้เป็นโรคหัวใจได้อีกโรคหนึ่ง   การควบคุมอาหารที่ให้พลังงานสูงน่าจะทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการสอนหลักสูตรแพทย์ในหัวข้อฮอร์โมน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการเตรียมข้อสอบของนักศึกษาแพทย์ที่ต้องสอบรวมในปีที่ 3

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th