หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วันสุรีย์  พรหมภัทร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   20 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   20 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความร่วมมือทางเทคโนโลยีไทย-อิสราเอลกับอนาคตการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  อิสราเอลได้พลิกฟื้นทะเลทรายให้เป็นผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ในการทำการเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วย ปัจจุบันมีรายได้ต่อหัวสูงมาก  อิสราเอลได้จัดให้มีการบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นการสนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวตกรรม  ให้มีการนำมาใช้เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ  และราคาสินค้า  มีระบบการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพมาก   ซึ่งสถาบันการศึกษาไทยควรเร่งพัฒนาภารกิจนี้    เอกอัครราชทูตอิสราเอลได้เสนอความร่วมมือกับสกอ.  ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในประเทศไทย  สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของwubi และสถาบันวิจัยและพัฒนา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคโนโลยีที่นวตกรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะเทคโนโลยีใหม่แต่หมายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th