หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   15 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาฯร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานด้านสหกิจศึกษาและเข้าพบสถานประกอบการสหกิจศึกษาเขตจังหวัดภาคเหนือ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดส่งนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาฯ และการฝึกงาน  ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือกับมูลนิธิกระจกเงา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในอนาคต

1.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ที่ตั้ง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล จัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค และใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ รายวิชาสหกิจศึกษา กำหนดค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต และกำลังจะขยายเป็น 6 หน่วยกิต หน่วยงานที่ดูงานด้านสหกิจศึกษา คือ ส่วนจัดหางานและสหกิจศึกษา  โดยมีผู้รับผิดชอบคือ คุณเพ็ญทิพา วรอาคม หัวหน้าส่วนจัดหางานและสหกิจศึกษา และมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 คน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนำร่องด้าน สหกิจศึกษากับสกอ.

 2 .คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ที่ตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ   อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 

 ดูงานด้านการฝึกงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

โดยมีผู้ต้อนรับคือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ และ  หัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชาเข้าร่วมหารือ คือ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังษีเทคนิค ภาควิชารังษีวินิจฉัย และภาควิชากายภาพบำบัด และคุณ ชมภูนุท กนกแสนไพศาล หัวหน้างานบริการการศึกษา รวม 6 คน

 ข้อมูลข้อมูลสำคัญ 

1. ปัจจุบัน  เก็บค่าหน่วยกิตจากนักศึกษา หน่วยกิตละ 40 บาท นักศึกษาจะจ่ายไม่เกินคนละ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 400,000 บาท  

2.มีจำนวนนักศึกษา  300 คนต่อ ชั้นปี  (ทั้ง 4 สาขาวิชา)   เทคนิคการแพทย์ รังษีเทคนิค รังษีวินิจฉัย และกายภาพบำบัด   

3.แต่งตั้งผู้ที่ดูแลนักศึกษาเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานประมาณ 2000 - 3,000 บาท และจะส่งในโรงพยาบาลเดิม 

4.มีการให้โควต้า แก่ผู้ที่ดูแลนักศึกษา (พนักงานที่ปรึกษา) เข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ หรือศึกษาต่อประจำปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.นักศึกษาจะมีการนิเทศงาน 1 ครั้ง ในปีแรก และปีที่ 2 เมื่ออาจนิเทศทางโทรศัพท์หรือไปเยี่ยมเยียนตามความจำเป็น  

6.กำหนดให้โรงพยาบาลมีสัดส่วนการประเมินนักศึกษา 70 % และมหาวิทยาลัยประเมิน 30% (มาจากการรายงาน และกลับมาสอบ)  

7.นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน จะไม่ส่งออกไปปฏิบัติงาน จะรอให้นักศึกษาพร้อมก่อนในด้านความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร  

8.ให้ความสำคัญกับการเตรียมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกวางแผนการดูแลผู้ป่วย ของภาควิชา ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

9.ให้ความสำคัญกับการจัดนักศึกษาเพศเดียวกันไปปฏิบัติงานด้วยกัน ป้องกับปัญหาด้านชู้สาวของนักศึกษา 

10.ผลการฝึกงานของนักศึกเป็นที่พอใจของคณะ และโรงพยาบาลที่รับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน                                                          

3 .มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย                                                   ที่ตั้ง  เลขที่ 106   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ต้อนรับคือ  คุณวีระ อยู่รัมย์   และนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กำลังปฎิบัติ งานอยู่ 4 คน นักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคศึกษา จำนวน 2 คน และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 คน รวม 4 คน     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 ผลการดูงานและความร่วมมือ

1.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนใจเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์นิเทศระหว่างกัน เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงราย หากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าว่างไม่ติดภารกิจอะไร ก็จะนิเทศนักศึกษาแทนให้ และหากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งนักศึกษามาปฎิบัติงานในเขตจังหวัดภาคใต้ ก็ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นิเทศนักศึกษาแทน โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายตามที่เป็นจริง และให้มีการหารือกับในระดับผู้บริหารระดับสูงต่อไป

2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.1 ให้ความเห็นว่าลักษณะปัจจุบัน สหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังก้าวไปถึงขึ้น การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แท้จริง เพราะนักศึกษาไม่ได้ทำงานประจำเสมือนนักงาน แต่เป็นพนักงานผู้ช่วย ได้ทำงานเฉพาะที่เป็นProject หรือโครงการไม่ได้ไปช่วยลดงานประจำของหน่วยงาน

2.2 มีข้อเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในการวางแผนส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยทำแผนร่วมกันในระดับประเทศ

3 .มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย 

ยินดีรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดส่งนักศึกษามาปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ที่สำนักงานดำเนินการอยู่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ด้านการพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th