หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รุ่งโรจน์  รัตนโอภาส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   26 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Edith Cowan Univ., Australia and KKU+ BRU   จังหวัด  หนองคาย
  เรื่อง/หลักสูตร    EDU-COM 2006 International Conference 22-24 Nov. 2006 Engagement and Empowerment : New Opportunitie
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

Engaging Industry, Community and University

Building Self-empowered Individuals : The Challenge for University Teachers

A Role of the University Leader in the 21st Century : A Case Study at BRU, Thailand

Engaging Doctoral Diversity

Bringing Teaching to Life : Using Multimedia to Engage and Empower Students

Low-cost Spectrometer for Problem-based Learning and Teaching

WU Digital Museum : Application of Modern Technologies for Learning about Art and Culture

Empowering Students' Self Leaning Through Project-based Learning as Perceived by Electrical Instructors and Students

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

Engaging and Empowering Universities : New Challenges, New Directions

E-learning 2.0 : New Frontier for Student Empowerment

Using Collaborative Learning Approach to Enhance Critical Thinking Skills

Augmenting Postgraduate Student Problem-solving Ability by the use of Critical Thinking Exercises

Boundaries around Common Ground : Key Strategies for Effective Supervision of International Doctoral Candidates

Development of an E-learning System : Some Practical Issues to Consider

International Collaboration : It 's Impact to the Higher Education Development

Insightful Student-friendly Approaches in Chemical Studies and Research

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Chemical Education : More Engaging and Empowering on E-learning, M-learning, Problem-based Learning, Project-based Learning and Research-based Learning to both undergraduate and postgraduate levels

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th