หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรียารัตน์  ดวงแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมด้านการจัดการ : สมาคมโรงแรมไทย เกาะสมุย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

การจัดอบรมด้านการจัดการจำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรม The Imprial Samui

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2549

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธ.ค. 2549

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย บทบาทของผู้บริหารและเทคนิคการเพิ่มยอดขาย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในด้านการจัดอบรมนอกสถานที่ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านการจัดฝึกอบรม, การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้รับจากการจัดฝึกอบรม เช่น การบริหารเวลา, การทำงานเป็นทีม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th