หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภนาวรรณ  ศรีปัญญา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมด้านการจัดการ : สมาคมโรงแรมไทย ณ เกาะสมุย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

การจัดอบรมครั้งนี้สำหรับพนักงานโรงแรมระดับ Super แผนกต่าง ๆ  ซึ่งมีหัวข้อในการจัดอบรม 9 หัวข้อหลัก  สำหรับนำความรู้ในการอบรม 9 หัวข้อ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและนำไปพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานและทำให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างมีแนวทางโดยมีวิทยากรจากสำนักวิชาการจัดการจำนวน 2 ท่านเป็นวิทยากร โดยจัดอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสมุย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 หัวข้อ เช่นในด้านการตลาด การทำงานเป็นทีม  การประเมินผลงาน การปฐมนิเทศ   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปจัดอบรมในครั้งต่อไปได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th