หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยชุมชน" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยชุมชน" ครั้งที่ 24 ให้กับราชการในคณะแพทยศาสตร์และข้าราชการในหน่วยงานอื่นที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2549-3 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคาร อปร ชั้น 19 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อที่จะเสนอหลักการ ขั้นตอน และระเบียบวิจัยชุมชน การออกแบบการวิจับ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและสถิติในการวิจัยชุมชน สำหรับหัวข้อในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1.หลักการทำวิจัยชุมชน 2.การวิจัยเชิงพรรณนา 3.สถิติกับการวิจัยชุมชน 4.การวิจัยเชิงวิเคราะห์ 5.การวิจัยเชิงทดลอง 6.เครื่องมือวิจัยสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 7.การประเมินเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค 8.การวิจัยบริการสาธารณสุข 9.การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิจัย 10.การบริหารโครงการวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะใช้ไปในการศึกษาวิจัยทางด้านการวิจัยชุมชน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยทางคลินิก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาแพทยศาสตร์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถทำการวิจัยชุมชนในระดับเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th