หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เชิญเข้าร่วมดำเนินศึกษาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ GHS
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะศุนย์ประสานงานแห่งชาติของ Intergovermental Forum on Chemical Safety (IFCS) ร่วมกับ United Nations Institute Training and Research (UINTAR) ดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพของประเทศไทย ในการจัดการสารเคมีตามระบบสากล หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการรับรองระบบสากลดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เชิญข้าพเจ้ามาร่วมดำเนินศึกษาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีภัณฑ์ ตามระบบสากล GHS หรือการทำ GHS Comprehensibility Testing (CT) สำหรับกลุ่ม Transportation และ Industry ในครั้งนี้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ศึกษาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีภัณฑ์ ตามระบบสากล GHS หรือการทำ GHS Comprehensibility Testing (CT) เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาในเรื่องของการทำ Labelling, Media และ Education Training ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาในเรื่องของการทำ Labelling, Media และ Education Training ต่อไป และการขยายผลไปในระดับประเทศต่อไป รวมไปถึงการนำไปใช้ในการทำ PBL ในเรื่องของ Hazard Communication ให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th