หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    เป็นคณะทำงานเพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ได้เชิญข้าพเจ้าในฐานะนักพิษวิทยา เข้าร่วมการประชุมหารือปนวทางในการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)  ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เข้าร่วมกระบวนการทำ Safety Assessment ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ร่วมกับ BIOTEC โดยเฉพาะทางด้านพิษวิทยา ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในเรื่องความเหมาะสมของของการทำ Toxicity Testing ต่างๆ (Hazard Identification)  ของการประเมินความปลอดภัยในครั้งนี้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ของการทำ Safety Assessment โดยเฉพาะขั้นตอนของ Hazard Identification ในเรื่องของ Toxicity Testing Profile ซึ่งสิ่งที่ได้จะเป็นประสบการณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การทำ PBL ในหัวข้อพิษวิทยาสำหรับนักศึกษาแพทย์และเภสัชฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปในอนาคต รวมไปถึงนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th