หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   28 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    ไปศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  เพื่อศึกษาไปดูงาน รับฟังข้อมูล และสร้างเครือข่ายในเรื่องการดำเนินงานและเป็นเครือข่ายทางวิชาการ และการวิจัยชุมชน เช่น ในเรื่องปัญหาของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพเรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และพิธีกรรมบำบัด ในจังหวัดพัทลุง รวมไปถึงรายละเอียดของโรงพยาบาลในชุมชนที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของการแพทย์พื้นบ้านไทยในจังหวัดพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำความรู้ที่ได้จากการไปรับฟังข้อมูล และได้รับข้อมูลจากทาง สสจ.พัทลุง ได้เป็นแนวทางในการทำศึกษาวิจัยทางด้านการวิจัยในพื้นที่ ของปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปพัฒนาเป็น Research Proposal รวมไปถึงแนวทางการทำ PBL และการออกชุมชนเพื่อศึกษาปัญหา (Quantitative Research หรือ Qualitative Research) สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th