หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   14 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   15 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการทางพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" อย.
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการทางพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง" ให้แก่เภสัชกรและจ้าหน้าที่ของกองควบคุมยา และนักศึกษาเภสัชฯฝึกงาน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2549 โดยหัวข้อที่บรรยายมีเรื่อง 1. Principles of Toxicology  2. Toxicity Testing 3. Special Toxicity Testing (Genetic Toxicity) 4. Introduction to Risk Assessment and Risk Communication และฝึกให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทำ Workshop ของการทำ Risk Assessment ของสาร 2 ชนิดคือ 1.ยาสัตว์ Thiabendazole และ 2.สารสกัดจากหญ้าหวาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกันในงานของการทำ Risk Assessment ทั้ง 4 ขั้นตอนคือ 1. Hazard Identification 2. Dose-Response Assessment 3. Exposure Assessment และ 4. Risk Characterization รวมไปถึงแนวทางในการทำ Risk Management และ Risk Communication ร่วมกับเภสัชกร เจ้าหน้าที่ ของกองควบคุมยาและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งผู้เข้าร่วมการอบรมและผู้อบรม ในการได้แลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองต่างๆ ของการทำ Risk Analysis

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทางคณะวิทยากรได้ฝึกฝนการทำ training ทางด้านการให้ความรู้ทางด้านพิษวิทยา การทดสอบความเป็นพิษ และการทดสอบความเป็นพิษทางด้านพันธุกรรม รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของยาและสารต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงของภาครัฐ รวมไปถึงได้มุมสะท้อนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มาฝึกงานที่ อย. ได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยา (Toxicology) มาประยุกต์ใช้จริงในวิชาชีพเภสัชกรในอนาคต คณะวิทยาการก็จะนำการอบรมนี้ไปปรับในการเรียนการสอนและแนวทางการทำ PBL ให้แก่นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาเภสัชฯ ของ มวล. ต่อไปในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th