หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการสัมมนา Pulinet สองทศวรรษ : เรื่อง การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

- บทบาทบรรณารักษ์ต่อการจัดการความรู้ในสังคมไทย

- วิธีการกลไก และเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้

- การจัดการความรู้ตามพันธกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

- เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ : Gotoknow Weblog

- ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้

- ชุมชนนักปฏิบัติ : กลไกผลักดันการจัดการเรียนรู้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- เข้าใจความหมายและความสำคัญในการจัดการความรู้

- ทำให้เห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน งาน และองค์กร

- ทำให้ทราบแหล่งความรู้ที่สำคัญยิ่งในองค์กร คือ ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งทุกวิชาชีพ เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

- รู้หลักการ วิธีการจัดการความรู้ กลวิธีในการดึงความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit) ออกมาเผยแพร่ กลั่นกรองเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดความรู้นี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนางานและองค์กรต่อไป

- ได้เห็นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำหลักการจัดการความรู้มาประยุกค์ใช้ในงานบริการต่างๆ การระดมความคิดเห็นจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย การพัฒนางานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th