หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์บริการ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

1.หลักการวัดค่าพีเอช

      การวัดค่าพีเอชจะเป็นการวัดค่าศักไฟฟ้าแล้วนำแทนค่าในสมการของเนิร์น (Nernst Equation) โดยที่อุณหภูมิของสารจะมีผลต่อค่าพีเอช กล่าวคือ ตัวอย่างชนิดเดียวกันวัดค่าพีเอชที่อุณหภูมิต่างกันค่าพีเอชที่ได้จะมีค่าไม่เท่ากัน

2.องค์ประกอบของการวัดค่าพีเอช จะประกอบด้วย

   - เครื่องวัดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้า (Potentiometer) ต้องมี input impedance สูง โดยควรมีค่าสูงกว่าค่า impedance ของอิเล็กโทรดไม่น้อยกว่า 1000 เท่า ให้ค่าความละเอียดของการวัดเหมาะกับการใช้งาน

  - อิเล็กโทรด (Electrode) ต้องเลือกชนิดที่ใช้งานให้เหมาะกับลักษณะของตัวอย่างที่ต้องการวัด

  - อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ(temperature sensor)ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้ถูกต้อง

  - สารละลายบัฟเฟอร์ ช่วงพีเอชตามที่ต้องการ

  - รีเอเจนต์ ได้แก่ น้ำกลั่น/สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์และความเข้มข้นที่เหมาะสม

  - เครื่องแก้ว ที่สะอาดและขนาดที่เหมาะสม  

3.การตรวจสอบประสิทธิภาพของพีเอชมิเตอร์ สามารถทำได้ดังนี้

  3.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดค่าความต่างศักย์

  3.2 ตรวจสอบสภาพของอิเล็กโทรด

4.อิเล็กโทรดประเภทต่างๆ

  อิเล็กโทรดจะมี 2 ชนิดคือ อิเล็กโทรดใช้งาน (working electrode)

และอิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) 

5.เทคนิคการเลือกใช้งานและการบำรุงรักษาอิเล็กโทรด

  ลักษณะปลายอิเล็กโทรดจะมีรูปร่างแตกต่างกันขึ้นกับการประยุกต์ใช้งานกับตัวอย่างต่าง ได้แก่แบบBall แบบCylinder แบบmicrocylinder แบบflat membrane แบบneedle และแบบhalf ball

 การรักษาให้อิเล็กโทรดสามารถใช้งานอยู่ได้นานขึ้นกับ

 1. การทำความสะอาดที่ถูกวิธี

2.การเก็บรักษาอิเล็กโทรดหลังการใช้งาน

6.ปฏิบัติการ : การใช้งานเครื่องพีเอชมิเตอร์

7.การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ เป็นการตรวจสอบศักยภาพและประสิทธิเครื่องและอิเล็กโทรดโดยการตรวจสอบทางไฟฟ้า (วัดค่าความต่างศักย์)

8.ปฏิบัติการ :  การสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.มีความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการใช้งานเครื่องพีเอชมิเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและสามารถในการปกิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานและเทคนิคในการดูแลเครื่องพีเอชมิเตอร์จนสามารถเปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน(พีเอชมิเตอร์)ในห้องปฏิบัติการให้กับผู้สนใจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว

2.มีความรู้และความชำนาญในการสอบเทียบเครื่องพีเอชมิเตอร์จนสามารถเปิดขอการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยได้ในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th