หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัยนา  หนูนิล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิชาการ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วิชาชีพการพยาบาล กับความรับผิดชอบต่อสังคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการ ในประเด็น ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ภาพลักษณ์ของพยาบาลที่สังคมมองได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด  

     จากงานวิจัยของ รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล(2549) พบว่าภาพลักษณ์พยาบาลที่สังคม (เมืองนอง) มอง คือ 1) เริ่มตั้งแต่ ปี 1854-1919 เปรียบเสมือนนางฟ้าผู้ปราณี หรือผู้เสียสละ  2) ปี 1920-1929 เป็นสตรีผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ปฏิบัติงานตามคำสั่งแพทย์   3)  ปี 1930-1945 เป็นสตรีผู้เสียสละและกล้าหาญ ทำทุกอย่างได้เท่ากับบุรุษ 4) ปี 1930-1945  หัวอ่อน เชื่อฟังคนง่าย ให้ความร่วมมือดี ไม่ชอบต่อสู้เรียกร้องสิทธิของพยาบาลที่พึงมี 5) ปี 1966-1982 มีลักษณะของสตรีที่เย้ายวน มีความใฝ่ฝัน มีรสนิยมดี แต่วางท่ายิ่ง และ6) นักวิชาชีพ ฉลาด มไหวพริบ มีเหตุผล กล้าแสดงออก และใช้ความรู้อย่างเต็มที่

      องค์กรวิชาชีพควรให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของพยาบาล

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดอบรม หรือเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นนักวิชาชีพทางการพยาบาล และการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพทางสุขภาพอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th