หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัยนา  หนูนิล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   26 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   26 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) ภาคใต้   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    พัฒนาโครงการนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิระดับพื้นที่ภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมในฐานะวิทยากรกลุ่ม

โดยในการประชุมครั้งนี้ทางสวรว.ภาคใต้ ได้เชิญผู้ที่ส่งโครงการนวัตกรรม และได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการในรอบแรกแล้วทั้งหมด เพื่อเข้ามาลปรร ตามประเด็นของตนเอง ซึ่งแบ่งออกได้ ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ

1.  แม่และเด็ก/เยาวชน/

2.  โรคเรื้อรัง

3.  กลไกยุทธศาสตร์

4.  ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ครอบครัว

5. ประเด็นเฉพาะ เช่น สิ่งแวดล้อม  เหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ

ดิฉันเอง เป็ยวิทยากรอยู่ใน กลไกยุทธศาสตร์

       พบว่าทางภาครัฐ (เจ้าหน้าที่) ส่วนใหญ่ยังคงมองงานด้านสุขภาพอยู่กรอบหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ประจำ  แต่หลังจากมีการ ลปรร. ทั้งภาครัฐและประชาชน ทำให้เกิดแนวทาง/กลไก การขับเคลื่อน นวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

       ประชาชนมีองค์ความรู้มากมาย ที่เจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงหรือไม่ทราบ  ดังเช่น  ตัวแทน อสม.ของจว.สตูล  ได้นำเสนอ "โครงการ โรงเรียน อสม."  ซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้ว  โดยให้ข้อคิดเห็นว่า ประชาชนน่าจะเป็นคนบอก จนท.ว่าต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร  และแรที่เป็นปัญหาของพื้นที่จริงๆ  ไม่ใช้ จนท.มาบอกว่า ปชช.ต้องรู้เรื่องอะไร

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการสอนนักศึกษา เรื่องการทำงานร่วมกับภาคประชาชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้เสนอ แนวทางแก่ สอ.บางปู  ซึ่งเป็น สองเครือข่ายของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำไปจัดทำแผนสุขภาพของชุมชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th