หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงพลังงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานวิจัยพลังงานเพื่อฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

การสรุปงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกระทรวงพลังงาน

แนวโน้มงานวิจัยด้านพลังงาน

ความก้าวหน้าทางพลังงานทดแทน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

งานวิจัยมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

พลังงานทดแทนที่น่าสนใจที่สุดคือชีวมวล เช่นปลูกพืชโตเร็วของ มทส.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สถาบันวิจัย น่าจะประสานหรือเข้าร่วมประชุม หาแนวทางหาทุน โดยเฉพาะบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยอาจดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th