หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   13 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 5 (หัวข้อ "How to teach ethics
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

จริยธรรมทางการแพทย์ บทบาทของแพทยสภาเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ หลักการของจริยธรรมทางการแพทย์ วิธีคิดและการตัดสินใจในประเด็นที่เป็น Dilemma ทางการแพทย์ และวิธีการสอนจริยธรรมทางการแพทย์ให้กับนักศึกษา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชได้ ทั้งเรื่องวิธีการคิด และการปฏิบัติตัวของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เตรียมแผนการสอนในวิชา นิติเภสัชและจรรยาบรรณพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th