หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

1. การวิจัยชุมชน เป็นกระบวนการศึกษาหาความจริงหรือความรู้ใหม่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในวิทยาการแต่ละสาขา

2.หลักการวิจัยชุมชน มี 3 รูปแบบคือ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงทดลอง

3.การเขียนโครงร่างการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สมมติฐาน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์ การออกแบบการวิจัย วัสดุและวิธีการ ข้อจำกัดการวิจัย ปัญหาทางจริยธรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากร งบประมาณ ตารางปฏิบัติงาน และ ประวัติผู้วิจัย

4.สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ เนื้อหาประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐาน (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย, สัดส่วน) สหสัมพันธ์และการถดถอย การคำณวนขนาดตัวอย่าง

5.เครื่องมือวิจัยสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ตัวต่อตัว และทางโทรศัพท์ การสำรวจทางอินเตอร์เน็ท และCase report

6.ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เป็นการศึกษาปริมาณและการกระจายของโรคในประชากร (person, place, time)

7.สถิติเชิงพรรณนา  เนื้อหาประกอบด้วย การเก็บข้อมูล ชนิดของช้อมูล การนำเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะหืเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การสรุปข้อมูล สถิติชีพและอนามัย

8.การวิจัยเชิงวิเคราะห์ เป็นการศึกษาเชิงสังเกต มีการตั้งสมมติฐานและทดสอบ มีกลุ่มตัวอย่างที่เทียบเคียงได้ 2 กลุ่มขึ้นไป และใช้ในการศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยใช้ตัวชี้วัดความสัมพันธ์คือ relative risk และ Odds ratio

9.การวิจัยเชิงทดลอง มีการควบคุมหรือกำหนดสภาวะของการศึกษาโดยตรง ศึกษาไปข้างหน้า ติดตามผลโดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคของ แต่ละกลุ่ม

10. การบริหารโครงการวิจัย กล่าวถึง ปัญหาในการบริหารงานวิจัย หลักการและเทคนิคในการบริหารงานวิจัย เทคนคการทำงานภาคสนาม และการประเมินผล

11.การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย เรียนรู้วิธีการใช้ Thai Index medicus, Pub Med, Journal link และการตรวจสอบรายชื่อหนังสือในห้องสมุดของประเทศไทย    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำการศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กำหนดปัญหา และทำโครงการวิจัยในเรื่องที่สนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th