หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   12 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสรรพากร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการสอบบัญชีภาษีอากร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

บรรยายพร้อมตัวอย่าง "แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ"

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การตรวจสอบโดยวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบพร้อมกรณีศึกษา

กรณีศึกษาการตรวจสอบรายการในงบการเงินหรือการจัดประเภทรายการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้จากการอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนรายวิชา 2101-315 การบัญชีภาษีอากรได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th