หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อนันต์เดช  ศรีราพร   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   09 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาโครงการ GETTING TO KNOW
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆทั่วประเทศ ได้มีโอกาสทราบถึงกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิตของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถทราบถึงลักษณะการบริหารงานและกระบวนการผลิตรวมทั้งศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชน

- สามารถทราบถึงแนวโน้มความต้องการของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทชั้นนำของประเทศ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ผลักดันแนวคิดด้านแรงงานในมุมมองของภาคเอกชนมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th