หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   20 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   The society of free radical biology and medicine, Denver,CO,   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The society of free radical biology and medicine annaul meeting 13th,2006
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาของการประชุมจะมุ่งเน้นการให้ความรู้โดยการจัดให้มีการเสริมความรู้ในการประชุมในส่วนของ Freeradical school  และมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เกิดจากผลกระทบของ free radical ที่ก่อให้เกิดภาวะ oxidative stress ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่หาหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ เช่น Neurodegenerative disease, Alzheimer's disease, Diabetis, Cardiovascular and artherosclerosis เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการประชุมสามารถนำความรู้ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของโรคและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในประเทศไทยได้  เนื่องจาก Free radical เป็นสาเหตุของโรคที่สำคัญในบ้านเราเช่นเดียวกัน 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันซึ่งประเทศไทยมี พืชสมุนไพร และสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้าน free radical เหล่านั้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th