หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   12 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    นวัตกรรมหลักสูตรแพทยศาสตร์แนวใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  หลักสูตรผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อรองรับการขาดแคลนแพทย์ชนบท  และให้ได้มาตรฐานของแพทยสภา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมไปปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับคลินิกที่อยู่ในช่วงการทำหลักสูตรปี 4-5-6

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เครือข่ายกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 7 แห่ง เตรียมขอทุนพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจากต่างประเทศ   โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th