หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 38th Asia-Pacific Consortium for Public Health Conference
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน โดยนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Occupational health and safety status in rubberwood sawmills industry, Nakhon Sri thammarat   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าประชุมจากประเทศต่าง ๆ เป็นประโยชน์กับงานวิจัยและงานสอน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  อาจมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th