หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กฤษฎา  ศรีสว่าง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   02 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  
     การติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นการติดตามผลการประกอบกิจการของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตรระยะยาว ในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดย ได้ทำการอบรมบ่มเพาะในช่วง มี.ค. - ก.ค. 49 โดยในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการดังนี้
     1.คุณเรวดี  อรุณณวงค์  สำนักงานเรวาการบัญชี
     2. คุณวรพล สงสมอ  ร้านประดับยนต์
     3.คุณณัฐสุรเสกข์  น้อยประเทศ  ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
     4.คุณพัชรา  บุญเครือ  ร้านขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์
     5.คุณนฎาวรรณ  ประจักษ์แสงศิริ  กิจการรับเหมาก่อสร้าง
     6. คุณดิเรก  ปลอดชุม  กิจการปรับปรุงบ่อเลี้ยงกุ้ง
     7.คุณนันทพงศ์  ตันติวุฒิ  กิจการขายรถจักรยานยนต์


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
       จากการติดตามผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้  จะนำผลการติดตามไปจัดทำรายงานสรุปผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการขอคืนเงินค้ำประกันของโครงการ และได้นำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการไปใช้ปรับปรุงการรจัดโครงการในครั้งต่อไป  พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
     1. ปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
     2. การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
    


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th