หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิทธิชัย  ปัญญาใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี 2549 ตณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

มีการบรรยายและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  โดยหัวข้อบรรยายที่ได้เข้าฟังมีดังนี้  1. Dengue NS1 Ag testing : Improved management of acute Dengue Infection

2. Infectious complications in diabetes mellitus : Clinical manifestations and Laboratory investigations in Clinical Chemistry

3.Meningitis, encephalitis : Laboratory investigations in CNS infections

4. Hematology in infectious diseases

5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : หนองในแท้และหนองในเทียม : การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื้อหาที่ได้ร่วมฟังบรรยายมา สามารถนำมาร่วมพัฒนาการสอนในภาคบรรยายในรายวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th