หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   APACPH และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    38th APACPH Conference "Partnership for Human Security and Health"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    07 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมวิชาการของ Asia-Pacific Academic Consortium for public health ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดร่วมกับการประชุมวิชาการ International Public Health Conference ครั้งที่ 2 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา จะเป็นการเสนอผลงานวิชาการของชาติต่างๆ ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ Injury prevention, Environmental health impact Assessment , Health promotion, Nutrition, Health financing, Occupational Health, etc

นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ "Exposure to lead among boatyard workers in southern Thailand"   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ได้มุมมองและแง่คิดในการพัฒนางานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยฯ

3. ได้ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th