หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรพงศ์  ภู่พงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   29 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   01 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการวิเคาะห์สูตรโครงสร้างสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  ขั้นตอนในงานวิจัยด้านสมุนไพรที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งคือ การหาสารออกฤทธิ์ การวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี เช่น NMR (1D และ 2D), IR Ms และ X-ray  การอบรมเชิงปฎิบัติการนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้เบื้องต้น และภาคปฎิบัติ ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้างของสารชนิดต่างๆ  เช่น  ฟลาโวนอยด์ คูมาริน แซนโทน แอโรมาติก เทอพีนอยด์ และ อัลคาลอยด์ รวมถึงเทคนิคของ x-ray  และการเตรียมอนุพันธ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ สามารถทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างของสารเคมีจากธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถนำมาขยายผลในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th