หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนกิจการนักศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชูใจ  ช่วยชู   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนกิจการนักศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   01 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างผู้นำและทีมงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

เกริ่นนำ  ความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้นำแต่ละท่านไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุและที่มาทั้งสิ้น เมื่อได้ถอดรหัสความสำเร็จของผู้นำระดับโลกที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่า ทุกคนล้วนมีโครงสร้างของความสำเร็จที่เป็นพ้นฐาน น่นคือความชัดเจนในตนเอง โดยการศึกาธรรมชาติของตนเองจนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง หลังจากนั้นก็เริ่มทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น จึงทำให้เห็นว่าทุกคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมาทั้งส้น ไม่ว่าจะเป็นจิต สมอง และกาย ส่งผลต่อความเช่อ ความคิด การกระทำ จากนั้นก็เรียนรู้ที่จะยอมรับธรรมชาติเหล่านั้น อีกทั้งเรียนรู้ในการบริหารความแตกต่าง จึงจะสามารถร่วมกันทำงาน และผสมผสานเป็นทีมเพื่อผ่อนแรงซ่งกันและกัน อันจะนำพาตนเอง ทีม และองค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

กระบวนการอบรม โค้ชได้ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบเพ่อเข้าใจตนเอง และแปลผลข้อมูล (ขั้นตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไม่เผยแพร่)  ของแต่ละคน ซึ่งโค้ชพูดถึงลักษณะของบุคคล 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1  creator  เป็นนักคิด ผู้รักการเริ่มต้น ข้อด้อยคือเวลาคิดคิดไปเรื่ อย ๆ ต้องทำแผนที่ความคิด จดบันทึก จดลิขสิทธิ์ และลงมือทำ
 
กลุ่มที่ 2  star  ผู้รักการนำเสนอ  นักแสดง มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด  ข้อด้อยคือการไม่ลงมือปฏิบัติ

กลุ่มที่ 3  supporter  ผู้รักการอำนวยการ  นักสนับสนุน กระต้น จูงใจคนอื่นให้มาร่วมทำงาน ข้อด้อยคือ ขาดรายละเอียดปลีกย่อย และด้านตัวเลขจักรกล

กลุ่มที่ 4  dealmaker  ผู้รักการประสานงาน  มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ข้อด้อยคือไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์

กลุ่มที่ 5  trader   ผู้รักการเจรจาต่อรอง ชอบการลงมือปฏิบัติ ข้อด้อยคือไม่สามารถคิดอะไรใหม่ ๆ

กลุ่มที่ 6  accumulator  ผู้รักการสะสม อดทน รอเวลา ข้อด้อยคือไม่ประชาสัมพันธ์ผลงานตนเอง

กลุ่มที่ 7  lord  ผู้รักงานข้อมูล ชอบคิดวิเคราะห์ วิจัย  ข้อด้อยคือขาดกรจัดการ การจูงใจผู้อื่น

กลุ่มที่ 8  mechanic  ผู้รักความสมบูรณ์แบบ คิดใส่ใจกับรายละเอียด ข้อด้อยคือขาดการเช่อมสัมพันธ์กับคน

หากเราพบว่าตนเองเป็นอย่างไร ก็จะพัฒนาจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งจะทำให้สำเร็จในงานได้

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ต้นแบบของผู้นำ 8 กลุ่ม มาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นพบธรรมชาติของความป็นผู้นำและค้นพบความสุขที่แท้จริงในตนเอง ได้ค้นพบแนวทางการการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 ได้ค้นพบแนวทางในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกอยู่กับหลุมพรางส่วนบุคคล ทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้น ใช้เวลาน้อยลง สู่ผลลัพธ์ของงานที่สูงขึ้น  "รู้แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับไม่รู้"

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเข้าใจบุคลิกภาพ 8 แบบ เพื่อพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคลพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th