หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำปี2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

update technology for lab.diagnosis and monitoring in infectious diseases :

1HIV

2TB

3โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

อื่นๆได้แก่HLA typing and disease association

safety in blood transfution

quality management  experiences   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีเครื่องดักจับเชื้อจุลชีพในบรรยากาศที่ทำใช้เองจากการดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก และใช้งานได้ผลดีเทียบเท่าเครื่องมาตรฐาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับห้องLab cell culture ที่สะอาดไม่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th