หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รงค์  บุญสวยขวัญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   30 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์/ม.รามฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  การบรรยาย อภิปราย เสนอบทความเกี่ยวกับการเมือง ประเด้นสิทธิ เสรีภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการการเรียนการสอน การวิจัย และการเป้นวิทยากรและพิธีกรรายการโทรทัศน์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัย  ประเด้น แนวดน้ม และทิศ ทางรัฐศาสตร์  เพื่อการพัมนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขารัฐศาสตรืที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th