หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Molecular Medicine : From Research to Clinical Practice
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  
- Emerging Infectious Diseases : Molecular Studies
- Genomic Suties in Metabolic Diseases
- Innovative Technologies in Molecular Medicine
- Genetic and Genomic Studies of Inherited Diseases
- Molecular Diagnosis and Therapies for Cancer


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา Molecular Medicine และ Molecular Genetics


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
นำความรู้ใหม่ ๆมาปรับปรุงงานวิจัยให้มีความทันสมัยมากขึ้น


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th