หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ธ.ค. 2549    ถึงวันที่   03 ธ.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิชาชีพบัญชี   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การวางแผนภาษีทั้งระบบพร้อมการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การวางแผนภาษีทั้งระบบพร้อมการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือ"ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2549 ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อหาในการอบรมมีดังนี้

1.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องสินค้าคงเหลือซึ่งมีการจัดทำแนวการสอบบัญชีและมีการจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือ

2.การ update กฎหมายภาษีอากรพร้อมทั้งการวางแผนภาษีอากรดังต่อไปนี้

  - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการสอนวิชา การภาษีอากร การบัญชีภาษีอากร และวิชาการวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงเอกสารคำสอนรายวิชา 2101-202 การภาษีอากร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th