หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โสมรัศ  ธนวนิชนาม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลรามาธิบดี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ไปรับวัสดุประกอบการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  เดินทางไปรับวัสดุประกอบการสอนในส่วนของเชื้อรา คือ permanent slide เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปร่างและลักษณะต่าง ๆ ของเชื้อรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยสาเหตุการติดเชื้อราชนิดต่าง ๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการวินิจฉัยการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นักศึกษาสามารถเรียนรู้เทคนิคและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อช่วยในการวินิจฉัยสาเหตุการติดเชื้อได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th