หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนิต  สมพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   27 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกว.และภาคีร่วมหลายสถาบัน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เศรษฐกิจพอเพียง:ร่วมเรียนรู้ สานข่าบ ขยายผล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ธ.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำเสนอ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับการนำปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างไรกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งโรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ธุรกิจเอกชน เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มจังหวัดพอเพียง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประสบการณ์ตรง/แนวคิด/ทฤษฏีและการตีความแต่ละกรณีเป็นแนวทางให้นำกลับมาทบทวนงานของหน่วยงานและมองเห็นจุด ประเด็นต่างๆร่วมกันรวมถึงเห็นแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในอนาคตด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แก่นของปรัชญญาที่เป็นแนวทางสำหรับการทบทวนงานในปัจจุบันในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับองค์กรและการบูรณาการความร่วมมือภายในของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์กรที่ดีตามแนวทางและปรัชญญาของความพอเพียง(หลังจากลื่นไหลไปกับมายาคติบางประการ)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th