หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   UIN, Jakarta, Indonesia   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    the 3rd AMAN Assembly on Reform and Resistance in the Quest of Peace
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

เป็นงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติการ กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคประชาชน โดยมีประเด็นสำหคัญในการประชุมดังนี้

1. Peace and Conflict Transformation

2. HIV/AIDS

3. Research Fellowship for Young Muslim Scholars

4. Feminism

5. Media

6. Youth     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในงานประชุมนี้ ดิฉันได้ร่วมจัดเวที Workshop: Islamic Feminism ร่วมกับนำเสนอผลงานวิจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก AMAN หรือองค์กรที่จัดงาน และ The Rockefellor Foundation เรื่อง Sexual Culture among Young Urban Migrant Muslims in Contemporary Thailand  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ได้รับความรู้จากงานวิจัยในเวทีเดียวกัน พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลเชิงวิพากษ์ในเวที plenary ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอของนักวิชาการระดับนานาชาติ ในการนี้ได้รับฟังการปาฐกถาของอดีตผู้นำอินโดนีเซีย ท่านอับดุลเราะห์มาน วาฮิดด้วย 

ความรู้ ข้อมูล วิธีคิด การวิพากษ์มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการนำมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาทั่วไป รวมถึงคณาจารย์อื่นๆ ที่สนใจประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th