หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วชรวรรษ  พรหมมา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การแข่งขันกีฬามนุษย์-วจก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

การแข่งขันกีฬามนุษย์-วจก มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมดังนี้

1.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2.คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3.คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

4.สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  1. ทักษะการทำงานเป็นทีม การจัดการเกี่ยวกับคน
  2. ทักษะการวางแผนการทำงาน

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
  1. การทำงานในลักษณะเครือข่าย เช่นเครือข่ายนักศึกษา  เครือข่ายอาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th