หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปฏิมา  กลิ่นส่ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   29 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานีวิทยุจุฬา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    International Conference on Digital Communication: The Challenge of the New Era
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

1.นำเสนองานศึกษาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะการทำงานของผู้สื่อข่าวออนไลน์

2.ร่วมฟังการนำเสนอของบุคคลอื่น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0506 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th